KRS: 0000616493

tel.: +48 661 970 481

tel.: +48 500 190 948

Informacje

Informacje o Stowarzyszeniu:
Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Rozwoju Brzezin w latach 2016 – 2019 prowadziło działalność jako Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza Rzymskokatolickiego w Brzezinach.
NIP: 8331400430
Regon: 364406177
Data wpisu w KRS: 9.05.2016

nr KRS: 0000616493
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 20.08.2020

Stowarzyszenie Ochrony Zabytków i Rozwoju Brzezin jest organizacją pozarządową prowadzącą działania w sferze pożytku publicznego.
Celami Stowarzyszenia są:
1)    Działania na rzecz kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2)    Podtrzymywanie i upowszechnianie  tradycji narodowej, działania na rzecz pielęgnowania polskości

       oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3)    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
4)    Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
5)    Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
6)    Działania na rzecz oświaty, edukacji i wychowania.
7)    Działalność charytatywna
8)    Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9)    Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

       społeczeństwami.
    
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    pobudzanie inicjatyw społecznych w celu ochrony zabytków cmentarza rzymskokatolickiego w

       Brzezinach oraz podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do

       zabezpieczenia i renowacji nagrobków,
2)    działania na rzecz ochrony i  renowacji starych kapliczek, figur, krzyży przydrożnych oraz pomników,

       kwater i cmentarzy wojskowych na  terenie powiatu brzezińskiego,
3)    realizowanie bądź inicjowanie prac konserwatorskich w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem

       zabytków,
4)    współpracę z władzami kościelnymi, instytucjami naukowymi i instytucjami kultury,
5)    organizowanie spotkań, konferencji, wykładów i przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu

       upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz historii Ziemi Brzezińskiej,
6)    prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia Brzezin i jego zasłużonych mieszkańców,
7)    przekazywanie środków na nabywanie i podnoszenie sprawności fizycznej, wspieranie klubów

       sportowych działających na terenie Brzezin, dofinansowanie zawodów sportowych i różnorodnych

       imprez sportowych,
8)    organizowanie i finansowanie imprez sportowych, wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
9)    podejmowanie działań dotyczących edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, organizowanie 

       przedsięwzięć służących podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców Brzezin i powiatu

       brzezińskiego,
10)   powoływanie grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w

         zakresie celów statutowych,
11)   organizowanie akcji charytatywnych wspierających osoby fizyczne i organizacje działające na rzecz

         osób potrzebujących,
12)   rozwijanie tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie

         mieszkańców na rzecz rozwoju miasta i regionu,
13)   działalność na rzecz integracji obywatelskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami,
14)   współpracę z organami administracji samorządowej i państwowej oraz stowarzyszeniami

         prowadzącymi zbieżną działalność.